اجبار به راست دستی

وب گردی - اصرار جاهلانه برای راست دست کردن چپ دست ها

/post-4

چه کودکانی که به‌زور سیلی و خط‌کش و ترکه مجبور شدند قلم و بیل و چکش را به دست راست بگیرند و برای همیشه راه راست را فراموش کنند و استعدادشان را به تاریخ بسپارند.