تحقیقات علمی

نتیجهٔ یک پژوهش: برتری علمی اساتید چپ دست نسبت به اساتید راست دست

/post-3

یک دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی میگوید طبق تحقیقات او اساتید چپ دست دانشگاه نسبت به اساتید راست دست موفق ترند. این موضوع می تواند سرآغاز یک چالش بزرگ در میان استادان دانشگاه باشد.