لوگوی انجمن چپ دستان ایران

از لوگوی اختصاصی انجمن چپ دستان ایران رونمایی شد

/post-8

از نماد هویت بصری انجمن چپ دستان ایران رونمایی شد.