ویژگی های چپ دست ها

علل چپ‌دستی / چرا چپ دست ها روز جهانی دارند

/post-2

چپ‌دستی به مفهوم تمایل طبیعی افراد در استفاده از دست چپ برای انجام کارهای گوناگون و بویژه نوشتن است